Excellent CEO mentorprogramma

Neem deel aan de beweging van directieleden, bedrijfseigenaars en senior managers die Excellentie najagen! 

Ben je er klaar voor om de effectiviteit van jouw leiderschap naar het volgende niveau te tillen?

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder EXCELLENT CEO de opdrachtnemer verstaan, de (rechts)persoon die zich heeft verplicht tot het geven van cursussen en/of trainingen dan wel tot het verlenen van andere diensten.

De opdrachtgever is eenieder die met EXCELLENT CEO een overeenkomst aangaat tot het geven van cursussen en/of trainingen, dan wel tot het verlenen van andere diensten.

De deelnemer is eenieder die vanwege een overeenkomst met enige opdrachtgever enige cursus en/of training van EXCELLENT CEO volgt (in de aanduiding “deelnemer” wordt tevens geacht begrepen te zijn “deelneemster”).

Een bedrijfscursus is een cursus en/of training die voor medewerkers van slechts één opdrachtgever wordt geboekt.

Een open cursus en/of training is een cursus en/of training waarvoor eenieder kan inschrijven, uiteraard totdat het door EXCELLENT CEO te bepalen aantal beschikbare plaatsen gevuld is.

Toepassing
Een door EXCELLENT CEO uitgebrachte offerte vervalt na 30 dagen en is herroepbaar. EXCELLENT CEO is slechts gehouden aan enige verplichting voor zover deze uit een schriftelijke opdrachtbevestiging blijkt.

De personen die de offerte uitbrengen doen dit namens de in de offerte als opdrachtnemer genoemde (rechts)persoon en zijn niet zelf in persoon hieraan verbonden. De opdrachtgever stemt ermee in dat EXCELLENT CEO de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden personen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Gedragsregels
Van de deelnemers wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht.
Tijdens de werkperioden worden de deelnemers niet door binnenkomende of uitgaande berichten gestoord, tenzij er sprake is van urgente omstandigheden.
De deelnemers behoren de training actief te volgen; indien een deelnemer een dermate storend gedrag vertoont dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op de resultaten van de andere deelnemers, kan hem het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling van de deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende cursus en/.of training.
EXCELLENT CEO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers, en de gevolgen daarvan. Adviezen en uitspraken gedaan door trainers van EXCELLENT CEO zijn niet bindend.

Keuze van het trainingscentrum/trainingslocatie
Om goede resultaten te bereiken moet het trainingscentrum/trainingslocatie voldoen aan door EXCELLENT CEO te stellen eisen.
Voor branche- en bedrijfscursussen wordt in onderling overleg een geschikt trainingscentrum/trainingslocatie gereserveerd.
Het wijzigen van trainingscentrum/trainingslocatie kan voor opdrachtgever geen reden zijn tot het annuleren van de opdracht.

Prijzen
Voor alle diensten en cursussen van EXCELLENT CEO worden de prijzen in rekening gebracht conform de door EXCELLENT CEO verstrekte offerte en/of overeenkomst tot opdracht van training cq. coaching.

Accommodatie- en verblijfskosten
De kosten van de accommodatie waar cursussen en/of trainingen van EXCELLENT CEO plaatshebben, alsmede reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de trainer van EXCELLENT CEO, zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever.

Betalingsvoorwaarden
EXCELLENT CEO zal steeds voorafgaand aan het geven van de cursus en/of training, en voorafgaand aan het verlenen van andere diensten, van opdrachtgever betaling van de kosten en/of training en/of andere diensten kunnen eisen, daarin begrepen indien dit is bepaald in de overeenkomst de verblijfskosten van de deelnemers en de huur van de accommodatie.
Alle facturen van EXCELLENT CEO zullen, zonder compensatie of andere inhoudingen, door opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald dienen te zijn, doch, indien zulks een kortere termijn betreft, steeds uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de betreffende cursus en/of training, dan wel, indien van toepassing, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het verlenen van EXCELLENT CEO van door opdrachtgever af te nemen andere dienst waarop de betreffende factuur betrekking heeft. Indien de uitvoering van de opdracht binnen 14 dagen na het verlenen hiervan dienst plaats te vinden dient direct na facturering het gefactureerde bedrag voldaan te worden. Als dag van betaling zal steeds gelden de valutadatum van bijschrijving op het betreffende afschrift van de bank- of girorekening van EXCELLENT CEO. In geen geval zal opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van EXCELLENT CEO t.a.v. de hier bedoelde betaling enig beroep kunnen doen op schuldvergelijking.
Indien en zodra opdrachtgever de hierboven onder b bedoelde betalingstermijnen overschrijdt, is hij in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie door EXCELLENT CEO noodzakelijk is.
Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is heeft EXCELLENT CEO het recht de invordering van de aldus achterstallige factuurbedragen zonder andere aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door EXCELLENT CEO te maken, komen steeds voor rekening opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door opdrachtgever verschuldigd zijn zodra EXCELLENT CEO als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft; deze buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van Euro 160,00 bedragen, onverminderd het recht van EXCELLENT CEO om een hoger bedrag ter zaken buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger blijken te zijn.
Indien en zodra opdrachtgever in gebreke is als hierboven onder c bedoeld, is hij, zonder dat daarvoor enige nadere sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van EXCELLENT CEO per maand een rentevergoeding verschuldigd van een twaalfde deel van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW vermeerderd met 1%, (de wettelijke rente op jaarbasis gedeeld door 12) + 1%, waarbij een deel van een maand zal gelden als een gehele maand, onverminderd het recht van EXCELLENT CEO op volledige vergoeding van alle als gevolgd van de wanbetaling door opdrachtgever te lijden schade, alsmede onverminderd de hierboven onder 7 sub d bedoelde rechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.
Indien, en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, worden alle vorderingen van EXCELLENT CEO op de opdrachtgever, uit welke oorzaak die ook mogen voortspruiten, ineens opeisbaar en wordt opdrachtgever geacht ook ten aanzien van de hier bedoelde vorderingen in gebreke te zijn en zal ten aanzien van de hier bedoelde vordering hetgeen gesteld onder 7 sub a tot en met 7 sub e van overeenkomstig toepassing zijn.

Annulering
Indien de opdrachtgever de cursus annuleert of niet verschijnt is hij desalniettemin gehouden EXCELLENT CEO alle overeengekomen vergoedingen te voldoen nu EXCELLENT CEO over het algemeen de bij EXCELLENT CEO gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan invullen of annuleren.

Annulering bij overmacht
Het in artikel 8 bepaalde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. In dit geval stelt EXCELLENT CEO echter de opdrachtgever in staat binnen drie maanden na de geplande cursus/training deel te nemen aan een zelfde cursus en/of training, mits deze op het programma staat en niet volgeboekt is, c.q. in overleg met EXCELLENT CEO een binnen deze termijn vallende nieuwe datum overeen te komen voor een bedrijfscursus, voor zover EXCELLENT CEO een dergelijke datum beschikbaar heeft.
Dit tegen het hieronder vermelde gereduceerde tarief:
Bij annulering voor 21 dagen voor de cursusdatum 20% van het oorspronkelijke bedrag.
Bij annulering tussen 22 en 14 dagen voor de cursusdatum 45% van het oorspronkelijke bedrag.
Bij annulering tussen 15 dagen en 7 dagen voor de cursusdata 70% van het oorspronkelijke bedrag.
Bij annulering na 8 dagen voor de overeengekomen cursusdatum 100%.
De aan de cursus gerelateerde kosten worden volledig in rekening gebracht.

Annulering van nader in te vullen cursussen/trainingen
Indien en opdrachtgever met EXCELLENT CEO overeenkomt een bepaald aantal nader in te vullen cursussen en/of trainingen, en/of dagen hiertoe, af te nemen in een bepaalde periode en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen cursussen en/of trainingen afgenomen aangezien EXCELLENT CEO over het algemeen gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan aanwenden.

Gedeeltelijke deelname
Deelnemers die tijdens een cursus niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale cursus- en verblijfkosten verschuldigd.
Indien een deelnemer aan een open cursus deelneemt, maar gedurende deze bijeenkomst door overmacht of ziekte gedwongen wordt de cursus voortijdig te onderbreken, blijft opdrachtgever het volledige cursusbedrag verschuldigd. In overleg met EXCELLENT CEO kan de deelnemer aan een vervangende cursus of, indien van toepassing met een deel daarvan deelnemen.

Verjaring
Elke verordening op EXCELLENT CEO verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

Werkmateriaal
De kosten van alle deelnemersmaterialen zijn begrepen in de kosten van de training en/of cursus die opdrachtgever afneemt.
Het dupliceren en vermenigvuldigen van het cursusmateriaal, en van alle in het kader van de cursus en/of training uitgereikte of ter beschikking gestelde stukken is ook voor intern gebruik binnen de organisatie van de cursisten, uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van EXCELLENT CEO; EXCELLENT CEO behoudt zich de auteurs- en reprorechten van al haar cursusmaterialen duidelijk voor. Indien de opdrachtgever en/of deelnemer in strijdt handelt met dit artikel is deze, c.q. zijn zij hoofdelijk, een direct opeisbare boete verschuldigd van Euro 9.000,= aan EXCELLENT CEO waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen geleden schade.

Geheimhouding
Alle informatie die partijen in het kader van de samenwerking tussen EXCELLENT CEO en opdrachtgever ter kennis komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Alle aan EXCELLENT CEO verbonden trainers hebben zich tot geheimhouding verplicht.

Geschillen
Elk geschil tussen EXCELLENT CEO en opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter; op alle overeenkomsten met EXCELLENT CEO zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn.
Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van EXCELLENT CEO van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden van EXCELLENT CEO steeds prevaleren boven de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

Conversie
Indien enige beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is EXCELLENT CEO gerechtigde het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.